Main Logo 4

Yabancı Diller Bölümü

foreignLanguage

Amacı: TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi Yabancı Diller Bölümünün amacı tüm öğrencilerimizi okul bitiminde, İngilizceyi ve seçecekleri ikinci yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilecek düzeye getirmektir.
 
Program:
 
Hazırlık Sınıfı Programı: Hazırlık sınıfına gelen öğrencilerimiz dersler başlamadan uygulanan seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre temel ve ileri düzey olmak üzere iki farklı gruba yerleştirilirler. Bütün öğrenciler haftada 20 saat İngilizce dersi görürler. Bu dersler öğrencilerimizin dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi tüm becerilerini geliştirecek şekilde planlanır ve farklı beceriler için farklı öğretmenler ders yaparlar. Bu öğretmenlerimiz iletişim ve işbirliği içinde öğrencilerimizin dil gelişimini düzenli olarak çok yakından izleyerek gerekli uygulamaları yaparlar.
 
Uluslararası Bakalorya Programı:  Bu program uluslararası tanınırlığı olan, öğrenciyi bir bütün olarak yetiştirmeyi amaçlayan, kapsamlı, 11. ve 12. Sınıflarda yürütülen bir programdır. Yabancı diller bölümü bu program çerçevesinde öğrencilerin seçmeleri için İngilizce a2, İngilizce b, Almanca ab initio, Fransızca ab initio derslerini açar. Ayrıca Bilgi Kuramı (TOK) ve “makale - extended essay” yazmalarında öğrencilerimize destek sağlar. Tüm öğrencilerimizin IB diploması seçip seçmediklerine bakmaksızın, mezun olduklarında dili en etkili şekilde kullanabilmelerini sağlamak için IB programı ve gerektirdikleri tüm 11 ve 12 sınıf öğrencilerimiz için uygulanır.
 
Modern Diller (ikinci yabancı dil):  Yabancı diller bölümü İngilizcenin yanı sıra beş yıl boyunca öğrencilerimize Almanca veya Fransızca dillerinden birini öğrenme olanağını sağlar. Bu dersleri alan öğrencilerimizden bazıları bu dillerde sertifika veya yeterlilik sınavlarına katılırlar. 
 
Fransızca:  
 
TEVİTÖL FRANSIZCA - ENSEİGNEMENT DE LA LANGUE FRANÇAİSE A TEVİTÖL
Okulumuzda Fransızca dersi, 2007 yılından beri öğrencilerimize seçmeli dersler kapsamında sunulmaktadır.
Notre école propose l'enseignement du français dans le cadre d'un cours optionnel depuis 2007.
Fransızca dil becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra Fransız kültürü, uygarlığı, tarih, edebiyat, müziği ve mutfağı da dersin konuları arasında yer alır; çok kültürlüğe esas teşkil edecek şekilde ders içeriği yapılandırılır. Bu hedefler doğrultusunda eğitim alan öğrenciler, öğretim yılı sonunda tiyatro eseri , müzikal vb. gösteriler sahneye koymaktadırlar.

Les élèves qui choisissent cette langue l'apprennent en découvrant la culture des pays francophones, en se penchant sur la littérature de ces pays, en en observant les caractéristiques, en écoutant leur musique et en goutant leur cuisine. Tous les sens sont donc mis a contribution afin d'assimiler au mieux le français. Les élèves des classes de français ont à cœur de présenter sur scène chaque année un spectacle qui se veut de théâtre ou de comédie musicale.

Hazırlık sınıfında 4 saat, 9 ve 10. sınıflarda 2 saat( İsteyen öğrenciler 2 saat seçmeli DELF B1 dersi seçebilmektedirler ) , 11 ve 12. sınıflarda 2+4 ( IBO)saat işlenen Fransızca dersi ile öğrenciler, B1 (Non-IB grubu) ve B2 (IB grubu)seviyesinde mezun olurlar.
Seviyeler Fransız Enstitüsü tarafından yapılan DELF sınavları ile belirlenir .

En classe préparatoire, 4 heures sont réservées a l'enseignement du français, 2 heures en 9e année, 2 heures en 10e année (Avec la possibilité de choisir deux heures supplémentaires), 2 heures en 11e et en 12e années (Avec 4 heures supplémentaires pour les élèves qui suivent le parcours du Bac International IB) Ces niveaux sont certifiés par le passage de nos élèves des épreuves du DELF, épreuves organisées par l'Institut français d'Istanbul.
En ce qui concerne le niveau de français atteint par les élèves diplômés de notre école, il s'agit d'un niveau DELF B1 pour les élèves qui ne suivent pas le programme IB et un niveau DELF B2 pour les élèves qui suivent le programme IB.
http://www.ifturquie.org/test-your-level/?lang=en  

B2 dil seviyesi, Kanada'da dili Fransızca olan tüm üniversitelerin; Fransa'da, tıp fakülteleri ve Sorbonne Üniversitesi hariç, tüm üniversitelerin zorunlu tuttukları dil seviyesidir .
Il est bon de savoir que le niveau B2 du DELF est le niveau de français exigé par toutes les universités françaises et canadiennes francophones, hormis les universités de médecine et la Sorbonne.

Fransa ile değişim programı :
Öğrencilerimiz, 10.sınıfta değişim programımız çerçevesinde Fransa'ya 1 hafta süre ile gider, aile yanında konaklar ve organizasyonu birlikte yaptığımız okulda derslere katılırlar.
Yine her sene Fransa'da değişim yapılan okulun öğrencileri, 1 hafta sure ile okulumuzda konuk öğrenci olarak derslere katılırlar.
Le Programme d'échange avec la France :
Dans le cadre de ce programme d'échange, des élèves de 10e année partent en France pour une semaine, sont hébergés au sein de familles françaises et ont l'occasion de suivre des cours donnés dans l'établissement partenaire de ce projet. Les élèves de cet établissement sont par ailleurs reçus par TEVİTÖL pendant une semaine et participent eux-aussi aux cours dispensés ainsi qu'aux activités organisées par notre école.

TEVİTÖL ALMANCA

 Okulumuzda Almanca dersi, 2004 yılından beri seçmeli dersler kapsamında öğrencilerimize sunulmaktadır. Almanca dersinin amacı, öğrencilerimizi Avrupa Birliği kriterlerine bağlı olarak uygun seviyeye getirmek ve bu doğrultuda dili aktif olarak kullanmalarını sağlamaktır. Derslerimizinin hedefleri, dört temel dil becerilerini öğrencilere kazandırmaktır. Bu dört temel dil becerileri: Dinleme, okuma, yazma ve sözlü ifadelerdir. Öğrencilerimiz, Almanca derslerinde bütün seviyelerde dilbilgisi yapılarını, yeni kelimeleri, sözcük dağarcığı bilgilerini geliştirerek doğru telaffuz etmeyi öğrenirler. Derslerimizde çeşitli araç-gereçlerden ve ders materyallerinden yararlanarak, öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve onları teşvik etmek adına çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. 

Almanca dilini öğrenmenin yanı sıra öğrencilerimiz Alman kültürü hakkında da bilgi sahibi olurlar. Her eğitim yılında öğrencilerimiz, Alman kültürünü tanıtan tiyatro oyunları, müzik ve videolardan oluşan bir Almanca Gecesi ortaya çıkarırlar

Hazırlık sınıfında 4 saat, 9. ve 10. sınıflarda 2 saat (isteyen öğrenciler 2 saat seçmeli B1 dersi seçebilmektedirler), 11. ve 12. sınıflarda 2+4 (IB) saat işlenen Almanca dersi ile öğrenciler, B1 (Non-IB grubu) ve B2 (IB grubu) seviyesinde mezun olurlar. Seviyeler Goethe Institut tarafından yapılan sınavlar ve TestDaF ile belirlenir. https://www.testdaf.de/

B2 dil seviyesi, Avusturya’da ve İsviçre’de öğretim dili Almanca olan üniversitelerin; Almanya’daki tıp ve hukuk fakülteleri hariç tüm üniversitelerin hazırlık atlama için zorunlu tuttukları dil seviyesidir. https://www.daad.de/de/

IB Almanca Dersi
Okulumuzdaki IB Almanca kapsamında öğrenciler çeşitli metinleri okuyup inceleyerek Alman dili hakkında geniş bilgi sahibi olurlar. Bunun yanında ders için okudukları kitaplar ve izledikleri filmlerle dersteki öğrenimlerine destek olurlar. Bunun yanında öğrenciler okudukları kitaplar hakkında yapmış oldukları sunumlar aracılığıyla sınıfta bir tartışma ortamı yaratarak öğrenimlerine katkıda bulunurlar. Yaptıkları bütün bu çalışmalar IB sınavlarına hazırlanmaları içindir. IB Almanca öğrenciler B2 seviyesini hedeflerler. Seviyeler Goethe Institut tarafından yapılan sınavlar ve TestDaF ile belirlenir. B2 dil seviyesi, Avusturya’da ve İsviçre’de öğretim dili Almanca olan üniversitelerin; Almanya’daki tıp ve hukuk fakülteleri hariç tüm üniversitelerin hazırlık atlama için zorunlu tuttukları dil seviyesidir.

Almanya ile değişim programı
Öğrencilerimiz, 11. sınıfta değişim programımız çerçevesinde Almanya’ya 1 hafta süre ile gider, aile yanında konaklar ve organizasyonu birlikte yaptığımız okulda derslere katılırlar.
Almanya'da yanlarında kalınan ailelerin çocukları, 1 hafta süre ile okulumuzda konuk öğrenci olarak derslere katılır ve okulun diğer Almanca öğrencileri ile çeşitli aktivitelerde bulunurlar.
Almanca Gecesi
Almanca Gecesi, öğrencilerimize öğrendikleri ikinci yabancı dilde kendilerini gösterme fırsatı vermektedir. Öğrencilerimiz her sene kendi seçtikleri gösterilere kendileri hazırlanmaktadır. Bu gösteriler tiyatro oyunları, videolar, müzik performansları gibi yaratıcı gösterilerdir. Almanca gecesinin hedefi Almanca bilen bilmeyen herkese Alman dili ve kültürünü tanıtmaktır.

Aquarium Almanca Okul Dergimiz: 

Öğrencilerimiz tarafından çıkarılan almanca okul dergimiz Aquarium, her yıl sene sonu Bilim-Sanat Haftası’nda okulumuzda yayınlanmaktadır. Öğrencilerimiz bu aktivite ile kendilerini özgürce ifade edebilme şansını yakalamaktadırlar. Öğrenciklerimiz, ikinci yabancı dil ile ortaya bir ürün çıkarmaktadırlar ve bu üründe; çeşitli makaleler, okulumuz ile ilgili haber yazıları, şiirler, gezi yazıları ve bulmacalar yazabilirler. Öğrenciyi yine öğrenciyle buluşturan dergimizi okumak oldukça keyiflidir.

DEUTSCH BEI TEVİTÖL

Seit 2004 ist Deutsch ein Wahlfach für unsere Schüler. Als zweite Fremdsprache ist unser Ziel, unsere Schüler zu den Kriterien der Europäischen Union befördern und unsere Schüler aktiv in der Deutschsprache lehren. Die Ziele der vier Sprachfähigkeiten sind, hören, lesen, schreiben und mündlicher Ausdruck. Hier bei können unsere Deutschschüler auf allen Niveaus der grammatikalischen Strukturen, neuen Wörtern und die richtigen Aussprachen lernen. Dank der vielzahl von unseren Schulmaterialen und verschiedenen Methoden können die Schüler sich auch im Unterricht verbessern und mehr im Unterricht teilnehmen.

Neben der Sprache, lernen unsere Schüler auch über die Kultur von Deutschland. Unsere Schüler führen einen deutschen Abend jedes Studienjahr, mit Theaterstücke, Lieder und Videos über die deutsche Kultur.

Die Vorbereitungsklassenschüler haben 4 Stunden, die 9te Klassen haben 2 Stunden, die 10te Klassen haben auch 2 Stunden (sie können aber 2 Stunden von Wahlfach Deutsch selektieren), die 11te und 12te Klassen haben 2 Stunden (die IB Deutsch Schüler haben 6 Stunden total) Deutsch Unterrichten. Unsere Schüler absolvieren mit mindestens Stufe B1. Die IB Deutsch Schüler können mit Stufe B2 oder höher absolvieren. Die Niveau werden von Goethe Institute oder TestDaF entschlossen. https://www.testdaf.de/

B2 Sprachniveau ist vorschreibend für Universitäten in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland äußer Gesetzfakultäten und Medizinfakultäten.https://www.daad.de/de/

IB Deutsch Unterricht
In IB Deutsch lernen und analysieren unsere Schüler verschiedene Texte auf Deutsch. Sie lesen auch Bücher und schauen Filme an, die ihnen helfen. Sie präsentieren diese Bücher und diskutieren darüber in der Klasse. Sie bereiten sich auf die IB Prüfungen vor. Die IB Deutsch Schüler erzielen Niveau B2 . Die Niveaus werden von dem Goethe Institute oder TestDaF festgelegt. B2 Sprachniveau ist vorschreibend für Universitäten in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland außer Fakultäten für Gesetz und Medizin.

Austauschprogram mit Deutschland

Unsere elften Klasseschüler fliegen nach Deutschland für eine Woche um an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Sie leben bei einer Gastfamilie und nehmen an den Unterrichten teil.

 Die Gastschüler von Deutschland nehmen auch an den Unterrichten in TEVİTÖL teil und sie nehmen an anderen Aktivitäten mit unseren Deutschschülern teil.

 Der Deutsche Abend

 Mit dem deutschen Abend haben unsere Schüler die Chance ihre Talente auszuführen. Die Schüler bereiten sich auf den Abend selbst vor. Die Ausführungen beinhalten Theaterstücke, Videos, Lieder usw. Die Absicht des deutschen Abends ist die Vorstellung der deutschen Kultur und der Sprache .

 Aquarium Die Deutsche Schulzeitschrift

 Jedes Jahr wird die Zeitschrift von unseren Schülern in der Wissenschaft und Kunst Woche veröffentlicht. Dadurch können die Schüler sich in der II. Fremdsprache auf deutsch schriftlich ausdrücken. Mit dieser Aktivität erhalten sie sich frei auszudrücken. Sie können in vielen Bereichen schreiben was sie wollen. Während dem lesen, bekommen sie viele Erfahrung und Spaß.

 Almanca01 Almanca01 Almanca01 Almanca01 Almanca01 Almanca01 Almanca01